Skip to content

Palkkaratkaisu

Palkkaratkaisu paikallisesti sopimalla

Palkkaratkaisusta voidaan neuvotella ja sopia paikallisesti. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Paikallisesti sovittaessa jokaiselle työntekijälle on tultava palkankorotus.

Paikallinen sopimus tehdään luottamusmiehen tai, mikäli sellaista ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa. Vuoden 2018 osalta paikallinen sopimus tehdään maaliskuun 2018 loppuun mennessä ja vuoden 2019 osalta maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Työnantaja antaa hyvissä ajoin ennen neuvotteluja luottamusmiehelle tai, jos sellaista ei ole valittu, koko henkilöstölle tarvittavat tiedot yrityksen taloustilanteesta ja tuottavuuden kehityksestä sekä näiden ennakoitavissa olevasta kehittymisestä. Tietojen kirjallisena antamisen tarkoituksena on, että osapuolet voivat itse ja edustajiensa tukemana arvioida sopimuksen tarkoituksenmukaisuutta juuri tässä yrityksessä. Muuhun tarkoitukseen tietoja ei saa käyttää.

Palkantarkistusten jaon jälkeen työnantaja selvittää kohtuullisessa ajassa, miten erä on käytetty sekä palkankorotusten kohdistumisen perusteet. Kirjallisesta selvityksestä tulee käydä ilmi palkankorotuksen saaneiden toimihenkilöiden lukumäärä, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä palkankorotusten kokonaismäärä.

Mikäli paikallista sopimusta palkkaratkaisusta ei synny, noudatetaan palkankorotuksissa alla selostettua kokonaan yleiskorotukseen tai osittain yleiskorotukseen ja lisäksi yritys- tai työpaikkakohtaiseen erään perustuvaa palkankorotusmallia.
Ellei paikalliseen sopimukseen palkankorotuksista päästä
Ellei paikalliseen sopimukseen palkankorotuksista päästä, korotukset toteutetaan seuraavasti:

Vuosi 2018

Palkkoja korotetaan 1.4.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,2 % toteutetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yritys- tai työpaikkakohtaisena eränä.

Vuosi 2019

Palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,0 % toteutetaan yleiskorotuksena ja 0,6 % yritys- tai työpaikkakohtaisena eränä.
Yrityskohtaisen erän jakamisessa huomioitavat seikat
Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän suuruus vuonna 2018 lasketaan joulukuun 2017 ja vuonna 2019 joulukuun 2018 työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteutumista, oikaista mahdollisia vinoumia ja tukea työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista. Toimihenkilöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä henkilökohtaisten korotusten jakamisessa. Kohdentaessaan paikallista erää työnantaja pyrkii ottamaan huomioon muun muassa seuraavia tekijöitä:

  • työtaito (työtulos, monitaitoisuus, alan kokonaistuntemus, kehityskyky, erityisosaaminen)
  • vastuullisuus (työn taloudellisuus, viestintä ja vuorovaikutus)
  • yhteistyötaito (ihmissuhdetaidot, joustavuus ja aloitteellisuus)
  • aktiivisuus (omatoimisuus, aloitteellisuus)
  • asiakassuuntautuneisuus (sisäinen ja ulkoinen asiakkuus)

Erän jako tulee selvittää luottamusmiehelle tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, kaikille toimihenkilöille yhteisesti. Selvityksessä työnantaja ilmoittaa jaettavan erän kokonaiseuromäärän, korotuksen saaneiden toimihenkilöiden lukumäärän ja korotusten keskimääräiset euromäärät. Jos yrityksessä tai työpaikalla on alle 8 työehtosopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä, euromääräisiä lukuja ei kuitenkaan anneta, vaan kerrotaan keskimääräisen korotuksen suuruus.

Mikäli selvitystä ei ole annettu tai erää ei muuten ole jaettu, yrityskohtainen erä jaetaan yleiskorotuksena 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien.

Vähimmäispalkat

Palkkataulukoita korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 yleiskorotuksen määrällä. Vuorolisien vähimmäismääriä korotetaan yllä mainittuina ajankohtina yleiskorotuksen määrällä.

TAULUKKOPALKAT

1.4.2018 lukien       1.4.2019 lukien
Palkkaryhmä kk-palkka       Palkkaryhmä kk-palkka
I 3705       I 3742
II 3198       II 3230
III 2803       III 2831
IV 2412       IV 2436
V 2137       V 2158
VI 1864       VI 1883

VUOROLISIEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT

1.4.2018 lukien         1.4.2019 lukien
Iltavuoro 157 snt/h         Iltavuoro 159 snt/h
Yövuoro 314 snt/h         Yövuoro 317 snt/h

 

Henkilöstön edustajien palkkiot

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 1.4.2018 lukien 3,2 %.

LUOTTAMUSMIEHEN KUUKAUSIKORVAUS 1.4.2018 lukien

Edustettavien toimihenkilöiden määrä       korvaus EUR/kk
5-9       77
10-24       111
25-50       150
51-100       201
101-200       239

 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN KUUKAUSIKORVAUS 1.4.2018 lukien

Edustettavien toimihenkilöiden määrä       korvaus EUR/kk
10-50       56
yli 50       82

 

Asiointipalvelu