Skip to content

Palkkaustietoa

Ylemmät toimihenkilöt ovat kaupan alalla oma henkilöstöryhmänsä. Yrityksen on määriteltävä, ketkä ko. yrityksessä kuuluvat ylempiin toimihenkilöihin.

Mitkä tekijät vaikuttavat ylemmän toimihenkilön palkkaan alalla?

Koska ylempiin toimihenkilöihin ei sovelleta työehtosopimusta, eivät myöskään palkankorotukset määräydy työehtosopimuksen perusteella. Alan ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy yksilöllisesti.

Osassa alan yrityksiä työnantaja maksaa omaehtoisesti samat korotukset ylemmille toimihenkilöille kuin mitä työehtosopimuksen piirissä oleville henkilöstöryhmille maksetaan. Joissain yrityksissä kuitenkaan ylemmille toimihenkilöille palkankorotuksia ei makseta ollenkaan.

Työehtosopimuksen sijasta ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja määrittelee EK-YTN yleissopimus, joka on suositusluontoinen. Se sisältää mm. palkkausperusteiden käsittelymallin, jota tulisi käyttää ylempien toimihenkilöiden palkkauksesta päätettäessä.  Sopimukseen voit tutustua tästä: Solmitut sopimukset.

Ylemmän toimihenkilön palkkauksessa otettava huomioon

  • työn laatu
  • vaativuus
  • vastuunalaisuus
  • henkilökohtainen pätevyys
  • ammatillinen kehitys
  • työpanos
  • tuloksellisuus
  • Palkkausperusteiden käsittelymalli

Yleissopimuksen mukaan ylempien toimihenkilöiden palkkausta tulisi yrityksessä käsitellä kolmiportaisen mallin mukaan.

1. Palkkapolitiikasta kuuleminen ja tiedottaminen

Yritys päättää ja tiedottaa ylempien toimihenkilöiden palkkapolitiikasta eli niistä tekijöistä, mitkä vaikuttavat palkan määräytymiseen (mm. tehtävien tieto-, taito- ja vaikeuserot, tehtävien vaativuusmuutokset jne.). Ennen kuin yritys päättää palkkapolitiikasta tulee sen kuulla ylempien toimihenkilöiden edustajaa. Palkkapolitiikan perusteista ja palkanmuodostukseen vaikuttavista tekijöistä voidaan laatia yhteinen muistio. Yrityksen on tiedotettava päättämästään palkkapolitiikasta kirjallisesti ylemmille toimihenkilöille.

2. Yleisen ansiokehityksen selvittäminen

Yritys selvittää vuosittain ylempien toimihenkilöiden edustajan kanssa työmarkkinoiden yleisen ansiokehityksen, työmarkkinaratkaisujen sisällön, ylempien toimihenkilöiden yhteisen palkkakehityksen ja niiden vaikutuksen yrityksen ylempien toimihenkilöiden ryhmälle. Samalla käsitellään palkkojen tarkistusten perusteet, puitteet ja ajankohdat.

3. Palkkakeskustelut

Ylemmällä toimihenkilöllä on oikeus käydä esimiehensä kanssa vuosittain keskustelut omasta palkastaan ja sen perusteista. Neuvottelussa tulee käyttää pohjana yrityksen palkkapolitiikan periaatteita. Keskustelu käydään joko ennen tai jälkeen ylempien toimihenkilöiden yrityskohtaisia palkankorotuksia. HUOM! Palkkakeskustelu edellyttää aina toimihenkilön aloitetta.

Jotta yrityksen ylemmät toimihenkilöt pystyisivät täysipainoisesti hyödyntämään yleissopimusta ja erityisesti sen palkkausperusteiden käsittelymallia tulee heillä olla oma edustaja, joka edustaa ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmää. Mikäli henkilöstön edustajaa ei ole, yritys mm. päättää palkkapolitiikasta ilman ylempien edustajan kuulemista.

Suositamme, että ylemmät toimihenkilöt valitsevat oman edustajansa, luottamusvaltuutetun, edustamaan omaa henkilöstöryhmäänsä eli ylempiä toimihenkilöitä. Lisätietoja luottamusvaltuutetun valinnasta YTN:n kaupan alan asiamiehiltä.

Muistathan, että YTN-liiton jäsenenä saat käyttöösi monipuolisia oppaita liittyen työelämän perusasioihin sekä palkkaukseen. Tutustu myös YTN-dataan, jonne on koottu laajalti tietoa yksityisellä sektorilla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden ansiokehityksestä ja työoloista. Lisäksi liittosi urapalvelut auttavat palkkaukseen ja urakehitykseen liittyvissä asioissa.

Asiointipalvelu