Skip to content

Osaamisen kehittäminen

Kaupan ala on murroksessa ja uutta osaamista tarvitaan kehittämään toimintoja sekä edistämään liiketoimintaa. Samaan aikaan alalla työskentelevistä asiantuntijoista vain alle 10 prosenttia kokee, että heidän osaamistaan hyödynnetään nykyisissä työtehtävissä täysimääräisesti. Osaamisen kehittäminen on keskeinen kysymys myös kaupan toimialalle jatkuvuuden ja kilpailukyvyn ylläpidon kannalta. Ennakoivalla osaamisen kehittämisellä myös vastataan tuleviin muutostilanteisiin.

Kuitenkin ainoastaan 18 prosenttia alan asiantuntijoista näkee, että omassa yrityksessä osaamisen kehittämistä tehdään suunnitelmallisesti. Oman osaamisen päivittämisestä on viimeisen vuoden aikana keskustellut työnantajansa aloitteesta ainoastaan 8 prosenttia alan asiantuntijoista. Luvut käyvät ilmi helmikuussa 2019 julkaisemastamme kyselytutkimuksen tuloksista.

Haastamme alan toimijat toteuttamaan seuraavat toimet osaamisen edistämiseksi kaupan alalla:

1. Osaamisen kartoittaminen ja osaamiskeskustelut


Kartoitetaan järjestelmällisesti yrityksen henkilöstön osaaminen
Käydään vuosittaiset osaamiskeskustelut esimerkiksi osana kehityskeskusteluja
Ylläpidetään puhetta osaamisesta työpaikoilla vaikkapa yksikkökohtaisten kahvihetkien muodossa

2. Työntekijän osaamistavoite vähintään 90 prosenttiin


Tiedostetaan ja hyödynnetään osaamiskeskusteluiden ja -kartoitusten avulla löydetty osaaminen.
Asetetaan tavoitteeksi jokaisen henkilön kohdalla olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen vähintään 90 prosenttisesti.

3. Yksilön valinnan vapautta osaamisen kehittämiseen lisättävä


Osaamiskeskusteluissa ilmenneet osaamistarpeet huomioitava koulutustarjonnassa
Yksilöiden ja tehtäväkuvien erot osaamistarpeissa huomioitava
Yksilön valinnanvapautta osaamisen kehittämisessä lisättävä, ei tarjota jokaiselle samanlaista koulutusta.

4. Ennakoivalla osaamisen kehittämisellä vastataan tulevaisuuden muutostilanteisiin


Parantaa yrityksen ketteryyttä muuttuvassa maailmassa
Luodaan kilpailuetua saamalla tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ajoissa yrityksen käyttöön
Edesautetaan innovointia ja uusien liiketoimintojen syntyä

5. Johtaminen ja työolosuhteet kuntoon
Johdetaan ihmisiä ja osaamista, ei koneita
Hyödynnetään paremmin työhönsä sitoutuneiden asiantuntijoiden panosta
Parannetaan vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kanssa siten, että kaikki henkilöstöryhmät ovat edustettuna

Lisätietoja:
Lataa käyttöösi tutkimustulokset ja toimenpide-esityksemme: YTN osaamisen kauppalista 2019
Tutustu myös aiemmin julkaisemaamme kaupan alan pelastuslistaan: YTN kaupan pelastuslista 2015
Lisää aiheesta löydät myös kampanjasivuiltamme vapautaosaaminen.fi

Asiointipalvelu